Notice of Nondiscrimination Policy

September 20, 2021

The DeKalb County Health Department complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The DeKalb County Health Department does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

The DeKalb County Health Department:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such a

  • Qualified sign language interpreters (arranged by appointment)
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

DeKalb County Health Department: Accessibility Provisions Policy

Assistance with services and complaints

  1. If you need these services, contact  Administrative Support & Marketing Manager
  2. If you believe that the DeKalb County Health Department has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with  Public Health Administrator, DeKalb County Health Department, 2500 N. Annie Glidden Road, DeKalb, Illinois 60115. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, the Public Health Administrator is available to help you.
  3. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1‐877‐696‐6775.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1‐877‐696‐6775.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1‐877‐696‐6775。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1‐877‐696‐6775.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1‐877‐696‐6775 번으로 전화해 주십시오.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1‐877‐696‐6775.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1‐877‐696‐6775.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1‐877‐696‐6775.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1‐877‐696‐6775.

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1‐877‐696‐6775.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1‐877‐696‐6775.

) 1-877-696-6775 ãáÍæÙÉ: ÅÐÇ ßäÊ ÊÊÍÏË ÇÐßÑ ÇááÛÉ¡ ÝÅä ÎÏãÇÊ ÇáãÓÇÚÏÉ ÇááÛæیÉ ÊÊæÇÝÑ áß ÈÇáãÌÇä. ÇÊÕá ÈÑÞã 1 .(1-877-696-6775- ªÇÊÝ ÇáÕã æÇáÈßã:

˜?ુના: જો તમે ˜જરાતી બોલતા હો, તો િ◌ન:˜??ુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ˜ ઉપલ?ધ છ. ફોન કરો 1-877-696-6775

ÎÈÑÏÇÑ: Ç Ñ Â  ÇÑÏæ ÈæáÊÿ ÀیŸ¡ Êæ   ˜æ ÒÈÇä ˜ی ãÏÏ ˜ی ÎÏãÇÊ ãÝÊ ãیŸ ÏÓÊیÇÈ ÀیŸ ۔ ˜Çá 1-877-696-6775 ˜Ñی

?यान द?: य?द आप ?हदी बोलते ह ?तो आपके ि◌लए मु?त म? भाषा सहायता सेवाएं उपल?ध ह।? 1-877-

696-6775 पर कॉल कर?।

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-696-6775

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-877-696-6775

ໂປດຊາບ: ້ຖາວ່ າ ່ທານ ົ້ເວາພາສາ ລາວ, ການບໍ ິລການຊ່ ວຍເຫືຼ ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍ ັເສຽຄ່ າ, ແມ່ ີນມ ້ພອມໃຫ້ ່ທານ. ໂທຣ 1-877-696-6775

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-877-696-6775

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-696-6775